گارانتی نصب

نمایندگی هوم پلاس براساس نوع محصول نصب شده بین 18 تا 24 ماه گارانتی نصب ارائه میدهد.

گارانتی تعمیر

نمایندگی هوم پلاس براساس نوع محصول نصب شده بین 18 تا 24 ماه گارانتی نصب ارائه میدهد.